Toestemming voor online communicatie

Amgen wil u graag via elektronische communicatie voorzien van de door u verzochte diensten, informatie over producten en diensten van Amgen, en informatie over professionele en wetenschappelijke activiteiten. Hiervoor heeft Amgen uw toestemming nodig.

*Uw BIG-nummer is ter controle of u een healthcare professional bent en wordt via een systeem-naar-systeem-interface met het BIG-register direct gecontroleerd. Het BIG-nummer wordt niet bij Amgen opgeslagen. Voor meer informatie over het BIG-register, kijk op https://www.bigregister.nl/

Waarvoor geef ik toestemming?
Op basis van uw toestemming verwerkt Amgen B.V. de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en professionele gegevens om u via elektronische communicatie te voorzien van verzochte diensten, informatie over diensten en producten van Amgen en informatie over professionele of wetenschappelijke activiteiten.

Hoelang verwerkt Amgen mijn persoonsgegevens?
Amgen verwerkt uw persoonsgegevens voor de duur van de relatie tussen u en Amgen en voor zolang u dergelijke communicatie wilt ontvangen, maar in elk geval zolang wettelijk verplicht is.

Waar verwerkt Amgen mijn persoonsgegevens?
Amgen is een multinational met het wereldwijde hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Amgen onderhoudt datacenters wereldwijd, waaronder in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. Amgen kan uw persoonsgegevens verwerken in de wereldwijde databases met toegang voor geautoriseerd Amgen personeel wereldwijd.

Hoe beschermt Amgen mijn persoonsgegevens?
Overdracht van uw persoonsgegevens buiten Europa inclusief de Verenigde Staten wordt gedaan conform de geldende wetten op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Ongeacht waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, overdracht binnen de Amgen Groep volgen de relevante wetgeving en bindende bedrijfsregels (BCR’s). Voor meer informatie of het indienen van een klacht kunt u terecht op http://www.amgen.com/bcr/. Overdracht van uw persoonsgegevens naar landen welke niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming genieten worden pas gedaan nadat er is vastgesteld dat er voldoende waarborgen zijn getroffen, zoals standaardcontractbepalingen. Om een kopie van deze waarborgen te ontvangen, kunt u contact opnemen met Amgen’s functionaris voor gegevensbescherming via het Amgen privacy compliance team (privacy@amgen.com). Amgen onderhoudt en zorgt ervoor dat derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Amgen als gegevensverwerker adequate administratieve, technische en fysieke maatregelen onderhouden om uw gegevens te beschermen.

Welke rechten heb ik?
U heeft het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht op data portabiliteit. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten kunt u vinden in de privacyverklaring van Amgen B.V. of ontvangen door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van Amgen via het Amgen privacy compliance team (privacy@amgen.com). U kunt uw toestemming intrekken door de instructies in elke elektronische communicatie op te volgen. U kunt ook een klacht indienen door contact op te nemen met het Amgen privacy compliance team (privacy@amgen.com) of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Amgen B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Tel.: 076-5732500
Lees verder