Detta är en beställningslista inom sjukdomsområdena myelom, ITP och ALL. Om beställning önskas, vänligen fyll i antal produkter och fyll sedan i formuläret längst ned på sidan.

ITP

Obligatoriskt utbildningsmaterial för vuxna patienter vid självadministrering av NPLATE® (romiplostim)

VÄLJA UT OCH UTBILDA VUXNA PATIENTER | HEMADMINISTRERING
Antal st
     
STEG-FÖR-STEG | BEREDNING OCH INJICERING
Antal st
     
DAGBOK SJÄLVADMINISTRERING
Antal st
     
BEREDNINGSMATTA
Antal st
     
SNABBGUIDE FÖR HEMADMINISTERING
Antal st
     
CHECKLISTA FÖR SJÄLVADMINISTRERING
Antal st
     

NPLATE® (romiplostim)

PATIENTINFORMATION
Antal st
     
NPLATE DOSRÄKNARE
Antal st
     
NPLATE DEMO KIT
Antal st
     

Övrigt material

LITEN ITP-SKOLA
Antal st
     

MYELOM

LITEN MYELOMSKOLA | SVENSKA
Antal st
     
LITEN MYELOMSKOLA | ENGELSKA
Antal st
     
LITEN MYELOMSKOLA | ARABISKA
Antal st
     
ALEX OCH VÄRLDENS MODIGASTE
MORFAR- att förklara myelom för barn
Antal st
     

KYPROLIS® (karfilzomib)

PATIENTINFORMATION | SVENSKA
Antal st
     
PATIENTINFORMATION | ENGELSKA
Antal st
     
PATIENTINFORMATION | ARABISKA
Antal st
     

Övrigt material

ATT DELTA I EN KLINISK STUDIE | MYELOM | BROSCHYR
Antal st
     
MGUS | BROSCHYR
Antal st
     
BEHANDLINGSGUIDE | BROSCHYR
Antal st
     

ALL

BLINCYTO® (blinatumumab)

PATIENTINFORMATION | SVENSKA
Antal st
     

Övrigt material

ATT DELTA I EN KLINISK STUDIE | BLODCANCER | BROSCHYR
Antal st
     

Kontaktuppgifter

* Obligatoriska fält. Dina uppgifter kommer endast användas i syftet att svara på ditt meddelande och ställa kompletterande frågor gällande din beställning av material.

Ange en giltig Namn
Ange en giltig Namn
Ange en giltig Klinik och sjukhus
Ange en giltig Adress
Ange en giltig Postnummer
Ange en giltig Ort
Ange en giltig Postnummer

Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail.

Nplate® (romiplostim) Rx, ATC-kod: B02BX04. Pulver till injektionsvätska, lösning 125 μg, avsedd för barn, Ej förmån (EF). Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 μg, 500 μg omfattas idag av läkemedelsförmånerna för vuxna patienter (F) Indikationer: Nplate är indicerat för behandling av primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna patienter som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner). Nplate är indicerat för behandling av kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos barn från 1 års ålder som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner) Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne eller mot proteiner som härrör från E. coli. Datum för översyn av produktresumén: Amgen Januari 2021. För mer information, läs produktresumé på www.fass.se.

Kyprolis® (karfilzomib) Rx, Ej förmån, ATC-kod: L01XG02.10 mg, 30 mg, 60 mg pulver till infusionsvätska, lösning. Indikation: Kyprolis i kombination med daratumumab och dexametason, med lenalidomid och dexametason eller med enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling. Kontraindikationer: Eftersom Kyprolis administreras i kombination med andra läkemedel ska produktresuméerna för dessa läkemedel läsas för information om ytterligare kontraindikationer. Datum för översyn av produktresumén: 14 december 2023. För mer information läs produktresumé på www.fass.se.

Blincyto® (blinatumomab) Rx, EF, ATC-kod: L01FX07. Pulver till koncentrat och lösning till infusionsvätska, lösning 38,5 mikrog. Indikationer: BLINCYTO är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL). Patienter med Philadelphiakromosompositiv pre-B-cells ALL ska ha genomgått misslyckad behandling med minst 2 tyrosinkinashämmare (TKI:er) och inte ha några andra behandlingsalternativ. Blincyto är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B-cells ALL med MRD (minimal residual disease) positivitet större än eller lika med 0,1 % vid första eller andra kompletta remissionen. Blincyto är indicerat som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B-cells ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Blincyto är indicerat som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre vid första recidiv av Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv högrisk pre-B-cells ALL som del av konsolideringsbehandlingen. Kontraindikationer: Amning. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Datum för översyn av produktresumén: Amgen februari 2024. För mer information läs produktresumén på www.fass.se.
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.